เป้าหมาย : นักเรียนสามารถอ่านและวิเคราะห์เรื่องราวทั้งจากบทร้อยแก้วและร้อยกรองได้ เข้าใจความหมาย จับใจความสำคัญและถ่ายทอดด้วยการเล่า การเขียน อธิบายให้คนอื่นฟังได้อย่างมีเหตุผล มีนิสัยรักการอ่าน ตระหนักและเห็นความสำคัญของเรื่องที่อ่าน สามารถบอกข้อคิดของเรื่องและนำมาใช้ในชีวิตได้ มีมารยาทในการอ่าน การฟัง การพูด การเขียนที่เหมาะสม สามารถสรุปองค์ความรู้และเชื่อมโยงหลักภาษาเพื่อนำมาปรับใช้ในชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์และเหมาะสม

Week6

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย
ภาคเรียนที่  ๑  Quarter   ปีการศึกษา ๒๕๕๘                                                                                                                                        ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
สัปดาห์ที่  ๖  วันที่  ๑๔ – ๑๘ กันยายน  ๒๕๕๘
หน่วยการเรียนรู้ : วรรณกรรมเยาวชน                                                                                                                                                         เวลาเรียน ๕  คาบ  ( ๑ ชั่วโมง / คาบ)

.....................................................................................................................................................................................................................................................................
หน่วยการเรียนรู้ 
ลาแสนรู้ ตอน นายใหม่
สาระสำคัญ:
ความทุกข์หรือความสุขผ่านมาแล้วก็ผ่านไป ชีวิตของเราล้วนมีทั้งทุกข์และสุขคละเคล้ากัน เราเลือกได้ว่าจะอยู่อย่างไร
คำถาม:
เพราะเหตุใดนายใหม่จึงทำกับกาดิชงเช่นนั้น  หากนักเรียนเป็นกาดิชงนักเรียนจะทำอย่างไร

เป้าหมายรายสัปดาห์

นักเรียนสามารถอ่านเรื่องราวร้อยแก้วได้ จับใจความสำคัญของเรื่อง และถ่ายทอดด้วยการเล่า การเขียน อธิบายให้คนอื่นฟังได้อย่างมีเหตุผลสามารถอ่าน เข้าใจสามารถนำคำวิเศษณ์ คำตรงข้ามมาใช้ในการสื่อสารหรือนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างสร้างสรรค์ มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด  สามารถอ่านและฟังนิทาน เรื่องราวแล้วจับใจความสำคัญได้  รวมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้จากวรรณกรรมที่อ่านไปปรับใช้ในชีวิตได้
week
Input
Process
Output
Outcome


๑๔
๑๘ กันยายน  ๒๕๕๘
โจทย์:
วรรณกรรมเรื่อง
ลาแสนรู้ ตอน นายใหม่
หลักภาษา:
-คำวิเศษณ์
-คำตรงข้าม
- การแต่งประโยคจากคำวิเศษณ์ คำตรงข้าม
(ประโยคบอกเล่า  ประโยคคำถาม ประโยคปฏิเสธ ประโยคคำสั่ง)
คำถาม:
-เพราะเหตุใดนายใหม่จึงทำกับกาดิชงเช่นนั้น  หากเราเป็นกาดิชงเราจะทำอย่างไร
- นักเรียนจะนำคำศัพท์ไปแต่งประโยคต่างๆเพื่อสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ และร่วมเรียนรู้อย่างไร
เครื่องมือคิด
- Card & Chart คำศัพท์คำวิเศษณ์ คำตรงข้าม
- Round Robin ลักษณะและการใช้คำวิเศษณ์
- Brain Storm การจัดหมวดหมู่คำวิเศษณ์ คำตรงข้าม
- Wall thinking ผลงาน
- Show & Share ผลงาน
-Blackboard Share คำศัพท์คำวิเศษณ์ คำตรงข้าม

สื่อและแหล่งเรียนรู้:
- หนังสือ ลาแสนรู้ ตอน นายใหม่
- ตัวอย่างคำวิเศษณ์
คำตรงข้าม


จันทร์
ชง:
อ่านวรรณกรรมโดยการอ่านออกเสียงพร้อมๆกัน/สลับอ่านออกเสียง
เชื่อม:
ครูตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านโดยให้สอดรับกับพฤติกรรมสมอง ดังนี้
จำ : ให้นักเรียนเรียงลำดับเหตุการณ์ของเรื่อง,บอกชื่อตัวละคร,ฉาก
เข้าใจ : นักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อเรื่องหรือข้อคิดที่ได้จากเรื่อง
วิเคราะห์/สังเคราะห์: นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์/สังเคราะห์เหตุการณ์  ลักษณะนิสัยของตัวละครแต่ละตัว ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น
นำไปใช้ : นักเรียนช่วยกันสรุปเหตุการณ์เทียบเคียงกับชีวิตจริงนักเรียนจะสามารถนำไปปรับใช้กับตนเองอย่างไร
ประเมินค่า:นักเรียนคิดว่า การกระทำของตัวละครเหมาะสมหรือไม่  เหตุการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไร
สร้างสรรค์ : ให้นักเรียนเขียนสรุปเรื่องลำดับเหตุการณ์ของเรื่องโดยออกแบบภาพประกอบและแต่งตอนจบใหม่
ใช้:
สรุปแผนภาพโครงเรื่องวาดภาพประกอบ และสรุปเรื่องที่ได้เรียนรู้ในวันนี้
อังคาร
ชง:
- สนทนาทักทายและทบทวนเรื่องที่อ่านเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ชื่นชมผลงานแผนภาพโครงเรื่อง (ที่ยังไม่ได้นำเสนอ)
- เล่นเกม ๒๐ คำถาม (ทายคำวิเศษณ์)
เชื่อม:
- ครูเขียนคำศัพท์คำวิเศษณ์เพิ่มเติมบนกระดาน (นักเรียนช่วยเสนอคำที่รู้จัก)
- นักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับคำที่เล่นเกม “สังเกตเห็นอะไร จะนำไปใช้อย่างไร”
ใช้ :
นักเรียนนำคำที่วิเศษณ์ที่สนใจไปใช้ในการแต่งประโยคสร้างสรรค์
พุธ
ชง :
- ครูให้นักเรียนสนทนาทักทาย ทบทวนเรื่องที่เรียนรู้เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา (คำวิเศษณ์)
-นักเรียนค้นหาคำศัพท์ที่เหมือนกับคำวิเศษณ์จากเรื่องที่อ่าน “นายใหม่”
เชื่อม:
-ครูให้นักเรียนดูสังเกตบัตรคำตรงข้ามเพิ่มเติม “นักเรียนสังเกตเห็นอะไร คิดอย่างไร”
-นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์และจัดหมวดหมู่คำศัพท์
ใช้:
นักเรียนนำคำตรงข้ามมาในในการแต่งเรื่อง โดยเลือกคำศัพท์ตรงข้าม ๕ คู่ ตามความสนใจ
พฤหัสบดี
ชง:
- ครูเขียนคำศัพท์คำวิเศษณ์ คำตรงข้ามจากเรื่องลาแสนรู้ ตอนนายใหม่ และจากวรรณกรรมเรื่องอื่นๆรวมทั้งคำที่นักเรียนนำเสนอบนกระดาน
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนจะนำคำศัพท์ไปแต่งประโยคต่างๆอย่างไรเพื่อสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ และร่วมเรียนรู้
เชื่อม :
นักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการสื่อความของคำศัพท์(คำวิเศษณ์ คำตรงข้าม) การนำคำไปใช้แต่งประโยคที่ทำหน้าที่ต่างๆอย่างเหมาะสม
ใช้:
นักเรียนเลือกคำศัพท์คำตรงข้าม คำวิเศษณ์ที่สนใจ ๕ คำแต่งประโยค พร้อมตกแต่งผลงานอย่างเหมาะสม สร้างสรรค์


ศุกร์
ชง:
ครูและนักเรียนสนทนาทักทายทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา
เชื่อม:
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะนำคำวิเศษณ์ คำตรงข้ามไปใช้ในการสื่อสารอย่างไร
- สนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา ทบทวนแลกเปลี่ยน สิ่งที่ได้เรียนรู้จากวรรณกรรม และหลักภาษา (คำวิเศษณ์ คำตรงข้าม)
ใช้:
- นักเรียนจับฉลากแบ่งกลุ่มแสดงละครบทบาทสมมุติ นายใหม่ โดยใช้คำวิเศษณ์ คำตรงข้ามในการสนทนาเพิ่มเติม
ภาระงาน:
-อ่านวิเคราะห์วรรณกรรม เชื่อมโยงสู่การนำไปปรับใช้กับตนเอง
-ศึกษาค้นคว้าคำศัพท์จากวรรณกรรมที่อ่าน
-วิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดหมวดหมู่ประโยคที่ทำหน้าที่ต่างๆ
-นำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้/ผลงาน

ชิ้นงาน:
- แผนภาพโครงเรื่อง
- บัตรคำวิเศษณ์ คำตรงข้าม
- ประโยคคำวิเศษณ์ คำตรงข้าม


ความรู้:
นักเรียนสามารถอ่านเรื่องราวร้อยแก้วได้ จับใจความสำคัญของเรื่อง และถ่ายทอดด้วยการเล่า การเขียน อธิบายให้คนอื่นฟังได้อย่างมีเหตุผลสามารถอ่าน เข้าใจสามารถนำคำวิเศษณ์ คำตรงข้ามมาใช้ในการสื่อสารหรือนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างสร้างสรรค์ มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด  สามารถอ่านและฟังนิทาน เรื่องราวแล้วจับใจความสำคัญได้  รวมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้จากวรรณกรรมที่อ่านไปปรับใช้ในชีวิตได้
ทักษะ:
ทักษะชีวิต
การเลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
ทักษะการคิด
การคิดเชื่อมโยงเรื่องที่อ่านกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
การคิดวิเคราะห์และจัดหมวดหมู่บัตรคำศัพท์และเชื่อมโยงมาปรับใช้ในงานเขียนของตนเองได้

ทักษะการสื่อสาร
อธิบายเกี่ยวกับความหมายของประโยคความเดียว ความรวม
และอ่านจับใจความสำคัญเรื่องที่อ่านแล้วถ่ายทอดด้วยการเล่า เขียนสรุป บันทึก ให้คนอื่นรับทราบได้
ทักษะการจัดการข้อมูล
- มีการรวบรวมข้อมูลและการวางแผนทำชิ้นงานสอดคล้องของเนื้อหาและ กิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเองจนสำเร็จ
-ทำงานร่วมกับผู้อื่นรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองเคารพ รับฟังความคิดเห็น
คุณลักษณะ:
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการทำงาน
คิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน
สังเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ตนเองรับรู้ได้
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ

ตัวอย่างกิจกรรมและชิ้นงาน1 ความคิดเห็น:

  1. นายใหม่เป็นเรื่องราวของกาดิชง ลาแสนรู้ที่ได้หนีออกมาจากนายที่ใจร้ายและมาเจอกับนายคนใหม่ที่ใจดีและเลี้ยงดูตามสภาพและดีกว่าที่เคยเป็นมา พี่ๆป.๒สามารถอ่านและสรุปเรื่องที่อ่านผ่านการเล่าเรื่องต่อกันได้จนจบ วาดภาพสื่อความและออกแบบภาพใหม่ๆเพื่อสื่อเรื่องที่อ่านได้ สามารถเชื่อมโยงเรื่องที่อ่านสู่ตนเองได้ เช่น ถ้าผมเป็นเด็กๆที่ขี่กาดิชงผมจะไม่ทำร้ายกาดิชง , ถ้าหนูเป็นกาดิชงหนูจะบอกเด็กๆว่าไม่ชอบที่เด็กๆขี่หลายคน , เราต้องไม่รังแกคนอื่นเพราะเขาก็ไม่ชอบเหมือนกัน , เวลาเราเลี้ยงสัตว์เราก็ต้องดูลาดีๆให้เขากินอาหารเพราะเขาก็หิวเหมือนกัน พี่ๆสามารถสะท้อนได้หลากหลายแง่มุมและเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงของเรื่องราวกับเหตุการณ์ใกล้ตัว เช่นครูถามว่า ถ้าพี่ๆเจอเหตุการณ์ที่ตนเองไม่ชอบพี่ๆจะทำอย่างไร : ผมจะบอกเพื่อนว่าไม่ชอบ , จะบอกเพื่อว่าไม่ชอบเพราะถ้าเพื่อนไม่ชอบเราก็จะขอโทษ , ถ้าเพื่อนไม่ชอบเราก็จะขอโทษ
    หลักภาษาในสัปดาห์นี้เป็นคำวิเศษณ์และคำตรงข้าม พี่ๆป.๒สามารถอ่านเขียนและนำคำตรงข้าม คำวิเศษณ์ไปใช้ในการเขียนแต่งประโยค เขียนแต่งเรื่องสร้างสรรค์ได้ เสนอแนะและอธิบายได้ว่าคำตรงข้ามนั้นสื่อสารอะไรผ่านการเขียนแต่งประโยค แต่งเรื่องสร้างสรรค์ได้ สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีม วางแผนและมีเจตจำนง มีเป้าหมายในการทำงาน

    ตอบลบ