เป้าหมาย : นักเรียนสามารถอ่านและวิเคราะห์เรื่องราวทั้งจากบทร้อยแก้วและร้อยกรองได้ เข้าใจความหมาย จับใจความสำคัญและถ่ายทอดด้วยการเล่า การเขียน อธิบายให้คนอื่นฟังได้อย่างมีเหตุผล มีนิสัยรักการอ่าน ตระหนักและเห็นความสำคัญของเรื่องที่อ่าน สามารถบอกข้อคิดของเรื่องและนำมาใช้ในชีวิตได้ มีมารยาทในการอ่าน การฟัง การพูด การเขียนที่เหมาะสม สามารถสรุปองค์ความรู้และเชื่อมโยงหลักภาษาเพื่อนำมาปรับใช้ในชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์และเหมาะสม

Week5

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย
ภาคเรียนที่  ๑  Quarter   ปีการศึกษา ๒๕๕๘                                                                                                                                        ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
สัปดาห์ที่  ๕  วันที่  ๗-๑๑  กันยายน  ๒๕๕๘
หน่วยการเรียนรู้ : วรรณกรรมเยาวชน                                                                                                                                                         เวลาเรียน ๕  คาบ  ( ๑ ชั่วโมง / คาบ)

.....................................................................................................................................................................................................................................................................
หน่วยการเรียนรู้ 
ลาแสนรู้ ตอน ตามล่า
สาระสำคัญ:
การรับฟังและคิดอย่างมีสติจะทำให้เราสามารถแก้ปัญหาและไม่ทำให้ตนเองต้องเผชิญกับอันตราย “ตั้งสติ และคิดอย่างมีเหตุผล รอบคอบ”
คำถาม:
เมื่อนักเรียนต้องเผชิญกับปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆนักเรียนจะทำอย่างไร
เป้าหมายรายสัปดาห์

นักเรียนสามารถอ่านเรื่องราวร้อยแก้วได้ จับใจความสำคัญของเรื่อง และถ่ายทอดด้วยการเล่า การเขียน อธิบายให้คนอื่นฟังได้อย่างมีเหตุผล เข้าใจสามารถนำคำที่มี ร หัน มาใช้ในการสื่อสารหรือนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม สร้างสรรค์ มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด  สามารถอ่านและฟังนิทาน เรื่องราวแล้วจับใจความสำคัญได้  รวมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้จากวรรณกรรมที่อ่านไปปรับใช้ในชีวิตได้
week
Input
Process
Output
Outcome


๗-๑๑  กันยายน  ๒๕๕๘
โจทย์:
วรรณกรรมเรื่อง
ลาแสนรู้ ตอน ตลาด
หลักภาษา:
- คำ ร หัน
- การแจกลูกคำ
- การแต่งประโยค
- การแต่งเรื่องสร้างสรรค์
คำถาม:
-เมื่อนักเรียนต้องเผชิญกับปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆนักเรียนจะทำอย่างไร
- จะเป็นอย่างไรถ้านักเรียนได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วย

เครื่องมือคิด
- Card & Chart
- Round Robin
- Brain Storm
- Wall thinking
- Show & Share
-Blackboard Share
สื่อและแหล่งเรียนรู้:
- หนังสือ ลาแสนรู้ ตอน ตามล่า
- นิทานคำ บรร/ คำ ร หัน


จันทร์
ชง:
อ่านวรรณกรรมโดยการอ่านออกเสียงพร้อมๆกัน/สลับอ่านออกเสียง
เชื่อม:
ครูตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านโดยให้สอดรับกับพฤติกรรมสมอง ดังนี้
จำ : ให้นักเรียนเรียงลำดับเหตุการณ์ของเรื่อง,บอกชื่อตัวละคร,ฉาก
เข้าใจ : นักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อเรื่องหรือข้อคิดที่ได้จากเรื่อง
วิเคราะห์/สังเคราะห์: นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์/สังเคราะห์เหตุการณ์  ลักษณะนิสัยของตัวละครแต่ละตัว ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น
นำไปใช้ : นักเรียนช่วยกันสรุปเหตุการณ์เทียบเคียงกับชีวิตจริงนักเรียนจะสามารถนำไปปรับใช้กับตนเองอย่างไร
ประเมินค่า:นักเรียนคิดว่า การกระทำของตัวละครเหมาะสมหรือไม่  เหตุการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไร
สร้างสรรค์ : ให้นักเรียนเขียนสรุปเรื่องลำดับเหตุการณ์ของเรื่องโดยออกแบบภาพประกอบและแต่งตอนจบใหม่
ใช้:
สรุปแผนภาพโครงเรื่องวาดภาพประกอบ และสรุปเรื่องที่ได้เรียนรู้ในวันนี้
อังคาร
ชง:
- สนทนาทักทายและทบทวนเรื่องที่อ่านเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ชื่นชมผลงานแผนภาพโครงเรื่อง (ที่ยังไม่ได้นำเสนอ)
- นักเรียนฟังนิทานคำ ร หัน ครูกระตุ้นด้วยคำถาม “นักเรียนเห็นคำอะไรในเรื่องที่แตกต่างๆออกไป คำเหล่านั้นอ่าน และเขียนอย่างไร”
เชื่อม:
นักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับนิทาน แลกเปลี่ยนเสนอคำศัพท์ที่พบในนิทาน ครูช่วยเขียนคำศัพท์ที่นักเรียนเสนอแนะบนกระดาน
ใช้ :
นักเรียนนำคำบนกระดานเขียนแจกคำอ่านและวาดภาพประกอบคำศัพท์
พุธ
ชง :
- ครูให้นักเรียนสนทนาทักทาย ทบทวนเรื่องที่เรียนรู้เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา โดยนักเรียนอ่านทวนคำศัพท์คำ ร หัน พร้อมๆกัน แลกเปลี่ยนการสื่อความหมายอีกครั้งหนึ่ง
-นักเรียนค้นคว้าคำ ร หัน เพิ่มเติม เขียนสรุปลงในสมุดบันทึกพร้อมวาดภาพประกอบ
เชื่อม:
นักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับคำ ร หันที่ค้นคว้าเพิ่มเติม ครูตั้งคำถามกระต้นคิด คำเหล่านี้สื่อสารอะไรกับเราบ้าง / นักเรียนจะนำคำเหล่านี้ไปใช้อย่างไร
ใช้:
-นักเรียนเลือกคำ ร หัน ๕คำ (ตามความสนใจ)แต่งประโยคสร้างสรรค์โดยในประโยคแต่ละประโยคให้มีคำเชื่อมประโยคด้วย (เพราะ แต่  และ หรือ กับ)
การบ้าน : เลือกคำ ร หันที่สนใจ๕คำแต่งประโยค (ไม่ซ้ำกับคำที่เคยใช้แล้ว พร้อมวาดภาพประกอบ)
พฤหัสบดี
ชง:
ครูและนักเรียนสนทนาทักทาย ชื่นชมผลงาน (การบ้าน)
เชื่อม :
นักเรียนอ่านชาร์ตคำ ร หัน แล้วสนทนาแลกเปลี่ยน การสื่อความหมาย การอ่าน การเขียน และการนำไปใช้
ใช้:
นักเรียนเลือกคำ ร หัน ๑๐ คำเขียนแจกลูกคำ (ไม่ซ้ำกับคำที่เคยใช้ไปแล้ว)

ศุกร์
ชง:
- ครูและนักเรียนสนทนาทักทายทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา
- นักเรียนอ่านทวนคำ ร หันจากชาร์ตความรู้
เชื่อม:
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะนำคำ ร หัน ไปใช้ในการสื่อสารอย่างไร
- สนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา ทบทวนแลกเปลี่ยน สิ่งที่ได้เรียนรู้จากวรรณกรรม และหลักภาษา (คำ ร หัน)
ใช้:
- นักเรียนเลือกคำศัพท์คำ ร หัน และนำตัวละครในเรื่องลาแสนรู้มาใช้ในการแต่งนิทานสร้างสรรค์พร้อมวาดภาพประกอบผลงาน
ภาระงาน:
-อ่านวิเคราะห์วรรณกรรม เชื่อมโยงสู่การนำไปปรับใช้กับตนเอง
-ศึกษาค้นคว้าคำ ร หัน จากเรื่องที่อ่าน วาดภาพประกอบคำศัพท์
- อ่านและเขียนแจกลูกคำ คำ ร หัน
-นำเสนอผลงาน สนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับผลงานนิทานคำ ร หัน

ชิ้นงาน:
- แผนภาพโครงเรื่อง
- คำศัพท์คำ ร หัน
-ประโยคสร้างสรรค์
-นิทานคำ ร หัน

ความรู้:
นักเรียนสามารถอ่านเรื่องราวร้อยแก้วได้ จับใจความสำคัญของเรื่อง และถ่ายทอดด้วยการเล่า การเขียน อธิบายให้คนอื่นฟังได้อย่างมีเหตุผล เข้าใจสามารถนำคำที่มี ร หัน มาใช้ในการสื่อสารหรือนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม สร้างสรรค์ มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด  สามารถอ่านและฟังนิทาน เรื่องราวแล้วจับใจความสำคัญได้  รวมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้จากวรรณกรรมที่อ่านไปปรับใช้ในชีวิตได้
ทักษะ:
ทักษะชีวิต
การเลือกใช้เครื่องมือในการการคิดวิเคราะห์ข้อมูล สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสม
ทักษะการคิด
การคิดเชื่อมโยงเรื่องที่อ่านกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
การคิดวิเคราะห์และจัดหมวดหมู่คำอักษรนำและเชื่อมโยงมาปรับใช้ในงานเขียนของตนเองได้

ทักษะการสื่อสาร
อธิบายเกี่ยวกับความหมายของประโยคความเดียว ความรวม
และอ่านจับใจความสำคัญเรื่องที่อ่านแล้วถ่ายทอดด้วยการเล่า เขียนสรุป บันทึก ให้คนอื่นเข้าใจได้
ทักษะการจัดการข้อมูล
- มีการรวบรวมข้อมูลและการวางแผนทำชิ้นงานสอดคล้องของเนื้อหาและ กิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเองจนสำเร็จ
-ทำงานร่วมกับผู้อื่นรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองเคารพ รับฟังความคิดเห็น
คุณลักษณะ:
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการทำงาน
คิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน
สังเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ตนเองรับรู้ได้
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ

ตัวอย่างชิ้นงานและกิจกรรม

1 ความคิดเห็น:

  1. วรรณกรรมลาแสนรู้ ตอน การตามล่า เป็นตอนสั้นๆ พี่ๆอ่านและแลกเปลี่ยนสิ่งที่อ่าน ทุกคนสนใจและกระตือรือร้นที่จะร่วมแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน เช่น
    “พี่ๆได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้” : เราไม่ควรตามล่าคนอื่นเพราะคนอื่นจะลำบากเหมือนกัน ,เราต้องไปบอกให้คนเลี้ยงวัวช่วยเพราะเราไม่ใช่หมาป่า ,เราต้องแก้ปัญหา หาวิธีหลบคนที่จะมาทำร้ายเรา
    “ถ้าพี่ๆเป็นกาดิชง(ลา) ในเหตุการณ์นั้น พี่ๆจะทำอย่างไร” : ปีนขึ้นไปบนต้นไม้ หมาจะได้ทำร้ายเราไม่ได้ , กระโดดหลบในพุ่มไม้แล้วแอบเงียบๆสุนัขจะได้ไม่ได้ยินเรา , ปลอมตัวเป็นหมาป่า สุนัขจะได้จำเราไม่ได้ , เราต้องไปขอความช่วยเหลือจากคนเลี้ยงวัวและบอกว่าเราไม่ใช่หมาป่า ,หนีออกไปอยู่ในป่าลึกๆสุนัขจะได้ตามไม่พบเรา , เราต้องพูดกับจุลส์ให้เข้าใจว่าเราไม่ได้ตั้งเรา บอกว่าเราหิว และหญิงชราทำร้ายเรา แต่เราไม่ได้ตั้งใจ , ไม่ไปกินผักของหญิงชราตั้งแต่แรก อดทนและหนีไปกินหญ้าในป่า ฯลฯ
    หลักภาษาในสัปดาห์นี้เป็นคำ ร หัน แต่เนื่องจากในเรื่องที่อ่านไม่มีคำ ร หัน ครูจึงให้พี่ๆเรียนรู้คำ ร หันจากหนังสือและคลิปเพิ่มเติม พี่ๆสามารถเขียน อ่าน เสนอแนะคำ ร หันเพิ่มเติมจากที่ดูในคลิปและชาร์ตคำศัพท์ สามารถเขียนแจกคำอ่าน วาดภาพสื่อความหมาย รวมทั้งสามารถนำคำ ร หันมาใช้ในการแต่งเรื่องราวได้

    ตอบลบ