เป้าหมาย : นักเรียนสามารถอ่านและวิเคราะห์เรื่องราวทั้งจากบทร้อยแก้วและร้อยกรองได้ เข้าใจความหมาย จับใจความสำคัญและถ่ายทอดด้วยการเล่า การเขียน อธิบายให้คนอื่นฟังได้อย่างมีเหตุผล มีนิสัยรักการอ่าน ตระหนักและเห็นความสำคัญของเรื่องที่อ่าน สามารถบอกข้อคิดของเรื่องและนำมาใช้ในชีวิตได้ มีมารยาทในการอ่าน การฟัง การพูด การเขียนที่เหมาะสม สามารถสรุปองค์ความรู้และเชื่อมโยงหลักภาษาเพื่อนำมาปรับใช้ในชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์และเหมาะสม

Assessment

แนวทางการประเมินผลการเรียน
กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย ระดับประถมศึกษา  ปีการศึกษา  2558
โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา

คำชี้แจง
เกณฑ์การประเมินนี้ไม่ใช่เกณฑ์การประเมินที่ดีที่สุด แต่เป็นเพียงแนวทางปฏิบัติที่ทางโรงเรียน
ลำปลายมาศพัฒนาใช้ประเมินเพื่อการตัดสินเท่านั้น  การประเมินที่แท้จริงต้องเป็นการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน ซึ่งมักจะเกิดขึ้นไปพร้อมกับการเรียนการสอน  ผู้เรียน และผู้เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้เท่านั้นที่จะเข้าใจและสามารถประเมินได้อย่างแท้จริง
                การประเมินนี้เป็นเพียงการประเมินเพื่อตัดสินให้เกรดซึ่งมีแนวทางตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. วัตถุประสงค์
                เน้นการวัดผลและประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน

2. รูปแบบการประเมิน
1.             ประเมินตามสภาพจริง Attentive Assessment จากแบบทดสอบ  การสังเกต  การสัมภาษณ์  การตรวจเช็ครายการ (Check  List)  การลงมือปฏิบัติ  กระบวนการทำงาน  รายงาน  การนำเสนอ  Portfolio  ใบงาน  สมุดงาน โดยใช้เกณฑ์ Rubric
2.             ประเมินอย่างต่อเนื่อง On going Assessment

3. เวลาเรียน
                1  ปีการศึกษา  แบ่งเป็น  4  Quarter  แต่ละ  Quarter  ใช้เวลาเรียนประมาณ  10  สัปดาห์  รวมทั้งสิ้น  40  สัปดาห์


4. กรอบการประเมินแต่ละ  Quarter
สิ่งที่จะประเมิน  ประกอบด้วย
1.             ความรู้  ได้แก่  เนื้อหา หลักภาษา  วรรณคดีและวรรณกรรม
2.             ด้านทักษะ ได้แกการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การคิด การทำงาน
3.             คุณลักษณะ ได้แก่ ความพยายาม รู้เคารพการ ปรับตัว


5. สัดส่วนคะแนนที่ใช้เป็นเกณฑ์ตัดสินผลการเรียน

 ความรู้  :     ทักษะ  :  คุณลักษณะ
     
30           :       60   :        10                   

รวม 100  คะแนน
6. ระดับผลการเรียน ( เกรด )
                     ระดับคะแนน                                   เกรด
                                80  ขึ้นไป                                             4
                                75 – 79                                                  3.5
                                70 – 74                                                  3
                                65 – 69                                                  2.5
                                60 – 64                                                  2
                                55 – 59                                                  1.5
                                50 – 54                                                  1
                                ต่ำกว่า  50                                             0  ( ไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนด )


7. ระยะเวลาที่ใช้ในการประเมิน

ทักษะทางภาษา   : ความรู้  :     ทักษะ  :   คุณลักษณะ

ด้านความรู้  (30)
ด้านทักษะ (60)
คุณลักษณะ
(10)
เนื้อหา
หลักภาษา
วรรณคดี
ฟัง
พูด
อ่าน
เขียน
คิด
ทำงาน
ทุกสัปดาห์
(คะแนนดิบ)


เมื่อสิ้น Quarter
ปรับค่าคะแนน

7.5 / Q
ทุกสัปดาห์
(คะแนนดิบ)


เมื่อสิ้น Quarter
ปรับค่าคะแนน

7.5 / Q
ทุกสัปดาห์
(คะแนนดิบ)


เมื่อสิ้น Quarter
ปรับค่าคะแนน

7.5 / Q
ทุกสัปดาห์
(คะแนนดิบ)


เมื่อสิ้น Quarter
ปรับค่าคะแนน

15 / Q
ทุกสัปดาห์
(คะแนนดิบ)


เมื่อสิ้น Quarter
ปรับค่าคะแนน

15 / Q
ทุกสัปดาห์
(คะแนนดิบ)


เมื่อสิ้น Quarter
ปรับค่าคะแนน

15 / Q
ทุกสัปดาห์
(คะแนนดิบ)


เมื่อสิ้น Quarter
ปรับค่าคะแนน

15 / Q
ทุกสัปดาห์
(คะแนนดิบ)


เมื่อสิ้น Quarter
ปรับค่าคะแนน

15 / Q
ทุกสัปดาห์
(คะแนนดิบ)


เมื่อสิ้น Quarter
ปรับค่าคะแนน

15 / Q
ทุกครั้งที่มีชิ้นงานหรือการทำงาน
(คะแนนดิบ)


เมื่อสิ้น Quarter
ปรับค่าคะแนน

2.5 / Q

ด้านทักษะทางภาษา  

ด้านทักษะ
เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับคะแนน


การฟัง
1. สนใจในการฟัง
2. มีมารยาทในการฟัง
3. ฟังแล้วจับใจความสำคัญได้
4. ฟังแล้วเข้าใจ ปฏิบัติได้
5. ฟังแล้วถ่ายทอดได้
   1 = 1
1-2 = 2
1-3 = 3
1-4 = 4
1-5 = 5


การพูด
1. กล้าพูด
2. พูดได้เหมาะสม มีมารยาทในการพูด
3. ตั้งคำถามและตอบคำถามสนทนา  และแสดงความคิดเห็นได้
4. พูดอย่างสร้างสรรค์
5. พูดได้ตรงประเด็น
   1 = 1
1-2 = 2
1-3 = 3
1-4 = 4
1-5 = 5การอ่าน
1. สนใจในการอ่าน รักการอ่าน
2. อ่านออกเสียงถูกต้อง
3. อ่านได้คล่อง
4. เข้าใจความหมายของเรื่องที่อ่าน
5. อ่านแล้ว แสดงความคิดเห็นและคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านและกำหนดแนวทางปฏิบัติได้
   1 = 1
1-2 = 2
1-3 = 3
1-4 = 4
1-5 = 5


การเขียน
1. รักการเขียน
2. มีมารยาทในการเขียน
3. เขียนสื่อความได้ชัดเจนสมบูรณ์
4. เขียนนำเสนองานอย่างสร้างสรรค์
5. เขียนได้ถูกต้องตามหลักภาษา
   1 = 1
1-2 = 2
1-3 = 3
1-4 = 4
1-5 = 5
การคิด
1.รู้จักกำหนดเป้าหมายหรือเจตจำนงต่อสิ่งที่ทำ
2.มีการคิดคาดคะเนคำตอบ หรือวิสัยทัศน์ต่อสิ่งที่ทำ หรือ สร้างภาพในใจก่อนทำงาน หรือ สร้าง
1 = 1
1-2 = 2
1-3 = 3

แบบจำลองก่อนทำงาน
3.มีกระบวนการทำงานที่เป็นระบบ เช่น PDCM ( Plan,Do,Check,Modify)
4.มีการเชื่อมโยงไปสู่สาระอื่นหรือองค์ความรู้อื่น
5.ชิ้นงานหรือผลงานสื่อออกมาถึงความคิดสร้างสรรค์
1-4 = 4
1-5 = 5
การทำงาน
1. รู้จักกำหนดปัญหาหรือกำหนดเป้าหมาย
2. คาดคะเนคำตอบได้ หรือมีวิสัยทัศน์ต่องาน
(สร้างภาพในใจก่อนทำงาน หรือ สร้างแบบจำลองก่อนทำงาน)
3. รู้จักวางแผนการทำงาน
4. รู้จักจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์เมื่อทำเสร็จ
5. สามารถประสานงานกับคนอื่นได้
6. สามารถแสวงหา ค้นคว้าข้อมูล และจัดเก็บข้อมูลได้
7. สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกันได้
8. สามารถสรุปองค์ความรู้ได้
9. สามารถนำเสนอหรือถ่ายทอดได้
10. นำความรู้ไปปรับใช้ และมีการเชื่อมโยงไปสู่สาระอื่นหรือองค์ความรู้อื่น

1-2=1
1-4=2
1-6=3
1-8=4
1-10=5

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น